Política de privacitat

Responsable del tractament Dades de contacte del responsable Fernando Pinòs Guirao
C/ CONSELL DE CENT, 325-08007 -BARCELONA
Tel : 934677203fpinos@fpinos.com
Període de conservació La previsió legal que obliga a conservar-los perraons fiscals y comptables, i a conservar-los per tenir-los a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més tempsambfins d’arxiu històric o estadístic, llevat que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Destinataris Destinatari de la cessió Empresas que formen part deFernando Pinòs Guirao
Finalitat de la cessió Envio d’informació publicitària de las societats que formen part deFernando Pinòs Guirao
Legitimació de la cessió Consentiment de l’interessat
Moviments Internacionales de dades No esprodueixen.
Transferència internacional No esprodueixen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdores amb accés a dades, ambquies formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat de l’Encarregat de Tractament.
Drets Quins drets te? Tédret al fet que li confirmem si estemtractant a les sevesdades.Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no caltractar-les.

En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest casels utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos es pot oposar al fet que tractemles seves dades i deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment.

Compotexercitar-los? Per exercitar elsdretshaurà de presentar un escrit a la direcció a dalt senyalada o enviar un comunicat al correu electrònic fpinos@fpinos.com .Hauràd’especificarquin d’aquests drets sol·licita siguisatisfeti, a seutorn, ha d’adjuntarla fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, hauràd’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.

Si voldisposar d’un modelperaixò podrà:

Utilitzar un model oficial de l’Agencia: http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php

Sol·licitar-nos un model: fpinos@fpinos.com

Possibilitat de reclamar davant l’AEPD Així mateix, l’informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercicidels seus drets o la forma de exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si volconèixermés informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l’AGPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

 

 

A traves del present avís,

Fernando Pinòs Guirao  (des d’ara, Fernando Pinòs Guirao) informa als usuaris en compliment del article 13 de Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, del 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (des d’ara, el Reglament), amb la finalitat que aquestsdecideixin de forma expressa, lliurei voluntària, si desitgen facilitar-les les dades personals que li són sol·licitades en el lloc Web per la prestació dels seus serveis.

És el titular del portal Web www.fpinos.com, que actua exclusivament com explotadora, i gestora delscontinguts dels portals Web, domiciliats a:

C/ CONSELL DE CENT, 325-08007 -BARCELONA

NIF: 46131194-W

Tel : 934677203

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom   , Foli   , Full  , Inscripció  , és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, potfer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a:fpinos@fpinos.com

També s’informa que la finalitat del tractament a quèes destinen les dades que ens faciliten els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que realitzen a través del presentlloc Web i, si s’escau, si els usuaris expressament ho consenten mitjançant la marcació de la casella corresponent a peu del formulari de recollida de dades, remetre’ls informació sobre las activitats del Prestador del Servei que puguin resultar del seu interès, entrenant-se que ambl’enviament de les seves dades autoritza expressament al Prestador del Serveiper el tractament de les seves dadesamb les anteriors finalitats.

El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol momentsense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

S’informa que les dades poden ser utilitzades perl’enviament de comunicacions Comerciales, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol momentoposar-se a aquest tipusd’enviaments, enviant un correu electrònic a la direcciófpinos@fpinos.com

 

Indicant en l’assumpte “BAIXA DEL LLISTAT DE CONTACTE”.

Aixímateix, podrà exercirels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i,  si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a

C/ CONSELL DE CENT, 325-08007 -BARCELONA

NIF: 46131194-W

o a través de correu electrònic a

fpinos@fpinos.com

i acompanyada d’una fotocopia del seu DNI o documentacreditatiu equivalenti indicanta l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”

El Prestador del Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat ialtres riscos possibles.

Igualment, el Prestador del Serveiescompromet al compliment de la seva obligació  de secret de les dades personals idel seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

Els  usuaris o persones que els representin podran exercir en qualsevol moment el dret de accés, rectificació, supressió i, si escau, oposició d’acord ambel que estableixel Reglament, dirigint una comunicació escrita a Fernando Pinòs Guirao, a la següent direcció postal C/ CONSELL DE CENT, 325-08007 -BARCELONA, i/o electrònica fpinos@fpinos.com en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.

En cas de que el Prestador del Serveiprestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de las normes particulars indicades peraquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d’incongruència.

 

 

 

 

 

Titularitat dels fitxers

Fernando Pinòs Guiraoamb domicili social a:

C/ CONSELL DE CENT, 325-08007 -BARCELONA

NIF: 46131194-W

És el titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre General de Protecció de Dadesdepenent de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dadesi que poden ser consultades en la Web http://www.agpd.es

En concret, les dadesrecollides a traves de la present Web, s’incorporen al fitxer [CLIENTES POTENCIALES/USUARIOS WEB / NEWSLETTER], a los que les serà aplicable la present Política de Privacitat.

Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades si estimen que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats.

 

Recollidai Tractament

El fitxer [CLIENTES POTENCIALES/USUARIOS WEB / NEWSLETTER], té como principal característica:

 

Finalitat

La finalitat de la i incorporació de les dades a los citats fitxers consisteixen en:

Per el Fitxer [CLIENTES POTENCIALES/USUARIOS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina Web  www.fpinos.com.

Resoldre les qüestiones formulades.

Remetre’ls informació sobre les nostres ofertes de productes o serveis del portal titularitat de Fernando Pinòs Guirao.

 

Encarregat del tractament

En el casque hi hagi tercers queaccedeixin a aquest fitxer iambelsqualshi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD). Es signaràaquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

 

 

Consentiment

Mitjançantl’emplenamentdels diversos formularis continguts en la Web esmentada anteriorment, l’interessatpresta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin  incorporades a l’esmentat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixade conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquèFernando Pinòs Guirao enviï informació periòdica i informar de nostres ofertes i serveis.

Si bé en qualsevol momentpot oposar a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça:

fpinos@fpinos.com

Indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

 

Mesures de Seguretat

Fernando Pinòs Guirao, ha adoptatels nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalmentrequerits, i ha instal·lat totselsmitjansimesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 

 

Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Els interessats titulares de les dadescontingudes en el fitxer [CLIENTES POTENCIALES/USUARIOS WEB / NEWSLETTER], així comels titulars de dades contingudes en qualsevoldels fitxers titularitat de Fernando Pinòs Guirao, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, isi escau oposició (Drets ARCO) referent a les dades incorporades en el tractament. Aquestes drets tenen caràcter “personalíssim”, por lo qual cosa únicament podran ser exercitats perel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents  sistemes de consulta del fitxer:

Enviar un correu electrònic a:

fpinos@fpinos.com.

 

 
Comunicació per escrit dirigida a:

Fernando Pinòs Guirao,

C/ CONSELL DE CENT, 325-08007 -BARCELONA.

Fernando Pinòs Guirao, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu,l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d’acordamb lessegüents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dadesrecollides en els nostres fitxers son inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

Fernando Pinòs Guirao, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

 

Canvi de Normativa

Fernando Pinòs Guirao, se reserva el dret de modificar la present política ambl’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicatsamb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, senseperjudici de reclamar el consentiment necessari delsafectatsquanaquest no es considerés atorgatconformementalstermes de la present política.

Qualsevoldubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-dirigintla seva comunicació sobre aquest tema a:

fpinos@fpinos.com.

 

 

 

 

 

 

AVÍS LEGAL (LSSI)

De conformitat ambl’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació iComerç Electrònic (LSSI)”, posem en el seu coneixement la següent informació:

Fernando Pinòs Guirao, [d’ara endavant Fernando Pinòs Guirao], és el titular del portal Web  www.fpinos.com, que actua exclusivament com explotadora, i gestora dels continguts delsportals Web, domiciliats en:

C/ CONSELL DE CENT, 325-08007 -BARCELONA

NIF: 46131194-W

Tel : 934677203

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom , Foli   , Full  , Inscripció  , és l’encarregada de la explotació, gestió i funcionament del portal Web mencionat anteriorment.

Si vol contactar ambnosaltres, potfer-homitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a:

fpinos@fpinos.com

 

CONCEPTE D’USUARI

Llevat que específicament s’estableixiel contrari, es considerarà necessari completar toteslesdades requerides en el formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com necessàries, el Prestador del servei podrà, dependent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s’efectuï. Les dades facilitades es conservaran fins que el moment en quèels usuaris decideixin revocar el seu consentiment al tractament.

Els usuarishauran d’omplir els formularisamb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responentdels danysi perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuósdels formularisamb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

La utilització del portal Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totesicadascuna de les disposicions incloses en este Avís Legal, en la versió publicada para Fernando Pinòs Guirao en el mateix moment en quèl’Usuariaccedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuariha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en quèes proposi utilitzar la Web, ja que pot partir modificacions.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELSVINCLES “LINKS”

Fernando Pinòs Guirao no es fa responsable de las webs no pròpies o de tercers, a les qualses pot accedir mitjançantvincles “links” o de qualsevol contingutposat a disposició per tercers.

 

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntati riscexclusiu de l’usuarii Fernando Pinòs Guirao no recomana ni garanteixcap informacióobtinguda a través d’un vinclealiè a la web de www.fpinos.com, ni es responsabilitza de cappèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informacióobtinguda a través d’ell, incloentaltresvincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal úsd’un vincle, tant al connectar al portal Web www.fpinos.com, com al accedir a la informació d’altres webs desde del mateix portal Web.

 

 

 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informacióiserveisinclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informaciócontinguda. Fernando Pinòs Guiraopot introduir en qualsevol momentmilloresi/o canvis en elsserveis o continguts.

També s’adverteix que elscontinguts d’aquesta Web, tenen la finalitat informativa en quant a l’oferta de serveisi tarifes. Segons el previst en el present avií legal i la resta de textos legals del present portal Web.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTARESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICAI DE CONTINGUT

Fernando Pinòs Guirao declina qualsevolresponsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionamentdels serveis o contingutsofertsa Internet, qualsevol que siguila causa.

Així mateix, Fernando Pinòs Guirao no esfa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestescaigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevolaltra tipus.

Fernando Pinòs Guirao no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguinlliures d’errors, que els defectessiguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguinlliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Fernando Pinòs Guirao realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas de que l’Usuariprengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informacióinclosa en qualsevol de los “websites”, esrecomana la comprovació de la informaciórebudaamb altres fonts.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETATINTEL·LECTUALI INDUSTRIAL

L’estructura, disseny i forma de presentaciódels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegides por drets de propietat intel·lectual, titularitat de Fernando Pinòs Guirao.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general qualsevolaltra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotaciónomés podran ser realitzades en virtut d’autorització expressa de Fernando Pinòs Guirao i que, en totcas, haurande fer referència explícita a la titularitat delscitatsdrets de propietat intel·lectual de Fernando Pinòs Guirao.

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per a la Fernando Pinòs Guirao. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevoldispositiu de protecció o sistemes de Seguridad que pugin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de Fernando Pinòs Guirao no espermetl’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” iqualsevolaltre manipulació similar. Els enllaçoshan de ser semprea la pàgina principal o “home page” www.fpinos.com.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de Fernando Pinòs Guirao, estan protegits por drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevold’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de Fernando Pinòs Guirao.

 

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per Fernando Pinòs Guirao, de manera que vamrealitzar el màxim esforç per assegurar-nos de que el nostre procés de transaccions sigui seguri que la seva informació personal estigui a bon resguard:

  • No comparteixidades Personals
  • Identifiqueuels correus Electrònics Falsos (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)
  • Comuniqui els intents de ‘phishing’
  • Protegiula vostra contrasenya
  • Sempre efectuï els seus pagaments mitjançantels mitjans de pagament de Fernando Pinòs Guirao

 

SEMPRE S’EFECTUAN ELS PAGAMENTS MITJANÇANTMITJANS DE PAGAMENTS SEGURS DE  Fernando Pinòs Guirao.

Els pagaments realitzats a través delsmitjans de pagament de Fernando Pinòs Guirao són segurs, estan garantits, i són els únics mètodes de pagament autoritzats i reconeguts en Fernando Pinòs Guirao.

 

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

S’informa al comprador de productes d’aquestlloc web, de la existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia

D’acord ambla Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que se troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Elsconsumidorspodran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia”

 

 

NO COMPARTEIXI SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

Fernando Pinòs Guiraomai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà por telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte en Fernando Pinòs Guirao ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas de que algúesposi en contacteamb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani algunes de les dades anteriors, no responguiicomuniqui-ho immediatament a NOMBRE EMPRESA perquè procedeixin a la recercad’incident.

 

IDENTIFIQUE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS FALSOS (intentos de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

Ignore todo correo electrónico que reciba en el que se le solicite información personal o que le redirija a otra página web que no sea propiedad de Fernando Pinòs Guiraoo de sociedades de su grupo, o en el que se le pida que pague fuera de los medios de pago de Fernando Pinòs Guirao, ya que podría ser un intento de suplantación de personalidad (‘spoofing’ o ‘phishing’), y deberá considerarlo fraudulento.

Fernando Pinòs Guirao utiliza el dominio “www.fpinos.com” para sus correos electronicos. Si usted recibe un correo electrónico con un formato diferente, por ejemplo: llaberia.security@hotmail.com, puede estar seguro que es un correo falso.

Algunos correos electrónicos que practican phishing contienen enlaces a sitios web que utilizan la palabra “Fernando Pinòs Guirao” en su URL.

Si aun así usted hace clic en un correo electrónico que practica phishing y es redirigido a una página que se asemeje a “Su Cuenta” o a cualquiera que le pida verificar o modificar su información personal, ignórela y considérela como fraudulenta.

 

COMUNIQUE LOS INTENTOS DE ‘phishing’

Envíe un correo electrónico a la dirección:

fpinos@fpinos.com

Y adjunte el correo electrónico que considera falso. Al adjuntarnos dicho correo electrónico fraudulento, nos está ayudando a localizar su origen.

Si no puede adjuntar el correo electrónico falso, reenvíelo a

fpinos@fpinos.com

Y incluya la mayor cantidad de información posible sobre el mismo.

 

 

 

 

Deixa un comentari

Item added to cart.
0 items - 0,00